Má stavební úřad možnosti a povinnosti stav - neoprávněné užívání stavby prokázat.

Má stavební úřad možnosti a povinnosti stav - neoprávněné užívání stavby prokázat.

24.11.2015

Majitel sousedního téměř dostavěného rodinného domu jej již déle jak rok užívá bez kolaudace stav. úřadu. Souhlas k užívání je podmíněn zejména požadavky na požární bezpečnost, a to vybudováním veřejně přístupné účelové komunikace a požární nádrže 14 m3. Ani jedno doposud soused nezačal realizovat. Problém je v tom, že uvedený RD tak nesplňuje protipožární opatření stanovená stavebním povolením. V případě požáru je ohrožen náš dům, který je v těsné blízkosti. Stavební úřad ale oponuje tím, že může provést kontrolu, zda je objekt neoprávněně užíván, ale tuto musí ohlásit stavebníkovi předem a pokud ten při kontrole prohlásí, že zde nebydlí a pobývá zde naprosto ojediněle, nemůže stavební prý úřad nic dělat. Nerozumím tomu, neboť pokud je stavební úřad dle zákona oprávněn udělit ze neoprávněné užívání stavby pokutu tuším až 50 tis. Kč, tak by měl mít i možnost, jak tento stav dokázat a nespokojit se pouze s vyjádřením stavebníka. Jak postupovat, když sběr informací o sousedovi by byl osobní povahy, a to je nepřípustné. Má stavební úřad možnosti a povinnosti stav - neoprávněné užívání stavby prokázat.

Odpovědi na dotaz

Re: Má stavební úřad možnosti a povinnosti stav - neoprávněné užívání stavby prokázat.

Kolaudace není vždy nutnou podmínkou k nastěhování do nově postaveného rodinného domu. Pokud se jedná o rodinný dům s maximální rozlohou 150 m2, s nejvýše dvěma nadzemními podlažími, s podkrovím a sklepem na pozemku, který je určen k zastavění, není ve většině případů nutné stavební povolení. Stavebník má povinnost zamýšlenou stavbu písemně ohlásit stavebnímu úřadu. Současně došlo i ke zjednodušení při schvalování převodu stavby do užívání. U většiny takových staveb stačí počátek užívání oznámit stavebnímu úřadu. Stavební úřad v návaznosti na doručení oznámení provádí na místě stavby kontrolní prohlídku, kde zkontroluje dokumentaci a vyhodnotí, zda souhlasí se skutečným provedením stavby. Pak vydá stanovisko. V případě závad je musí stavebník odstranit, jinak mu stavební úřad povolení k užívání neudělí. Zákaz užívání stavby může stavební úřad vydat v takovém případě, kdy během prohlídky zjistí, že stavba je v rozporu s oznámením nebo stavebním povolením nebo nejsou splněny podmínky ochrany života a zdraví osob nebo zvířat (např. chybí hasicí přístroj) apod. Stavební úřad má na vyjádření se k tomuto oznámení 30 dnů. Obecně platí, že s užíváním stavby pro účel, k němuž byla stavba povolena, může být započato, pokud do 30 dnů od doručení oznámení stavební úřad užívání stavby nezakáže. Musí se jednat o kompletně dokončenou stavbu, případně část stavby schopnou samostatného užívání. Stavebník musí ale nejdříve zajistit provedení a vyhodnocení různých zkoušek. Jedná se o revizní zprávu o stavu el. instalace, hromosvodů, plynoinstalace, tlakovou zkoušku ústředního topení a vodovodu, předávací protokol od prováděcí firmy, nebo vyjádření stavebního dozoru v případě stavby svépomocí, osvědčení o stavu komínů, doklady o tom, že rozvody vody a kanalizace jsou provedeny dle platných norem. Pokud se v průběhu výstavby stavebník odchýlil od původní dokumentace, předkládá se dokumentace skutečného provedení stavby. Pokud je stavba zapsána v katastru nemovitostí, doloží se aktuální vyhotovení geometrického plánu. V některých případech lze stavbu užívat ještě před jejím oficiálním předání do užívání. Těmi jsou předčasné užívání stavby a zkušební provoz. Stavbu lze předčasně užívat na základě časově omezeného povolení stavebního úřadu. Taková stavba sice ještě není úplně dokončena, ale její užívání neohrožuje bezpečnost a zdraví. Podobně je tomu u zkušebního provozu, který je také časově omezen a během této doby se ověřuje funkčnost a vlastnosti provedené stavby podle projektové dokumentace. Stavební úřad nemá pravomoc vstoupit do nemovitosti někoho bez toho, aby toto vlastník umožnil, tomu brání ochrana soukromého vlastnictví. Jinou otázkou je, jak důsledně stavební úřad postupuje při dokazování případného přestupku neoprávněného užívání nemovitosti. Podle mého názoru by se stavební úřad neměl řídit pouze sdělením stavebníka, ale měl by postupovat podle dalších skutečností, které dokáže svou činností zjistit. Důkazní břemeno je na straně stavebního úřadu, protože u přestupků existuje presumpce neviny stejně jako u trestných činů.

VYBERTE TOHO PRAVÉHO MAKLÉŘE

Odešleme vám nabídku makléřů s jejich hodnocením od klientů. Vyberete si toho, který se vám bude líbit nejvíce.

envelopeVáš e-mail
Profily makléřů
Upozornění: Odpovědi v realitní poradně vyjadřují názor realitních makléřů na danou problematiku. Dané odpovědi nelze považovat za jediné možné správné. Portál Srovnání Makléřů.cz nemůže nést odpovědnost za škody způsobené použitím nebo důvěrou v informace obsažené na těchto stránkách.

SPOLUPRACUJÍCÍ REALITKY