Odstoupení od VIP smlouvy s RK

Odstoupení od VIP smlouvy s RK

22.11.2015

Dobrý den Rodiče uzavřeli VIP smlouvu s RK na prodej nemovitosti. Maminka však za 20 dní od podepsání smlouvy prodělala mozkovou mrtvici. Není schopna vůbec ničeho. Doloženo lékařskou zprávou. Může otec odstoupit od smlouvy i za maminku. Podotýkám že čas na odtoupení mají rodiče do 17.12.15...

Odpovědi na dotaz

Re: Odstoupení od VIP smlouvy s RK

Dobrý den, toto je skutečně na advokáta, aby Vám řekl jak postupovat. Neznáme koncept smlouvy a osobně bych Vám nerad řekl něco, co by nebyla pravda

Re: Odstoupení od VIP smlouvy s RK

Dobrý den. Jedná se o výjimečnou situaci, která, po doložení dokladů realitní kanceláři, Vás opravuje od smlouvy odstoupit, i bez sankcí. Je možné, že RK bude požadovat náhradu nákladů za svoji činnost dle smlouvy, výše musí být odpovídající, na to myslí i Nový občanský zákoník.

Re: Odstoupení od VIP smlouvy s RK

Doporučuji vám obratem písemně informovat realitní kancelář o nastalé situaci. Odstoupení od zprostředkovatelské smlouvy je v tomto případě logické, neboť vaše maminka nebude pravděpodobně schopna uzavřít kupní smlouvu a činnost realitní kanceláře (vyhledání vhodného kupujícího) je tedy zcela bezpředmětná.

Re: Odstoupení od VIP smlouvy s RK

Dobrý den, toto je dotaz na právníka, jak nyní řešit plnou moc za maminku. Svépravnosti zbavená není určitě bych řešila přes plnou moc od maminky na kohokoliv, kdo jí bude schopen zastupovat.

Re: Odstoupení od VIP smlouvy s RK

Otec ihned odstoupí od uzavřené smlouvy nejpozději tak, aby byla zachována lhůta, kterou mají uvedenou ve smlouvě, s odůvodněním nastalé životní situace. Váš otec by měl požádat místně příslušný soud (podle níže uvedeného) buď 1) Zastoupení členem domácnosti, 2) Omezení svéprávnosti 3) Opatrovnictví člověka, protože bude muset Váš otec za svoji manželku (Vaší matku) řešit nejen tuto situaci, ale věci běžné v životě. Neakceptování odstoupení od smlouvy realitní kanceláří by bylo jednak v rozporu s dobrými mravy, na druhou stranu by si realitní kancelář měla uvědomit, že již od data odstoupení (Vaším otcem) nemá s prodejem nemovitosti souhlas jednoho z manželů a tedy za této situace a nemoci matky (jejího zdravotního stavu, by nemohlo dojít k uzavření kupní smlouvy. Nad rámec dotazu: Na podobné případy pamatuje nový občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb.: Zastoupení členem domácnosti – nejmírnější a zřejmě i nejrychlejší opatření (§ 49 až § 54), Omezení svéprávnosti – citelný zásah do práv člověka (§ 55 až § 65), Opatrovnictví člověka - logický následek omezení jeho svéprávnosti (§ 457 až § 485). Vždy je zapotřebí příslušné rozhodnutí soudu, přičemž se postupuje zejména podle zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Je vhodné využít služeb právníka specializujícího se na tuto problematiku. Zastoupení členem domácnosti ·Brání-li duševní porucha zletilému, který nemá jiného zástupce, samostatně právně jednat, může ho zastupovat jeho potomek, předek, sourozenec, manžel nebo partner, nebo osoba, která se zastoupeným žila před vznikem zastoupení ve společné domácnosti alespoň tři roky. ·Ke vzniku zastoupení se vyžaduje schválení soudu. ·Zastoupení se vztahuje na obvyklé záležitosti, jak to odpovídá životním poměrům zastoupeného. ·Zástupce může nakládat s příjmy zastoupeného v rozsahu potřebném pro obstarání obvyklých záležitostí, jak to odpovídá životním poměrům zastoupeného; s peněžními prostředky na účtu zastoupeného však může nakládat jen v rozsahu nepřesahujícím měsíčně výši životního minima jednotlivce podle jiného právního předpisu. Omezení svéprávnosti ·Omezit svéprávnost člověka lze jen tehdy, hrozila-li by mu jinak závažná újma a nepostačí-li vzhledem k jeho zájmům mírnější a méně omezující opatření. ·Omezit svéprávnost člověka může jen soud. ·Soud může omezit svéprávnost člověka v rozsahu, v jakém člověk není pro duševní poruchu, která není jen přechodná, schopen právně jednat, a vymezí rozsah, v jakém způsobilost člověka samostatně právně jednat omezil. ·Soud může v průběhu řízení o omezení svéprávnosti svěřit třetí osobě provedení určitých jednotlivých právních jednání nebo správu majetku, je-li to nutné, aby se zabránilo závažné újmě. ·Soud může svéprávnost omezit v souvislosti s určitou záležitostí na dobu nutnou pro její vyřízení, nebo na jinak určenou určitou dobu, nejdéle však na tři roky; uplynutím doby právní účinky omezení zanikají. Zahájí-li se však v této době řízení o prodloužení doby omezení, trvají právní účinky původního rozhodnutí až do vydání nového rozhodnutí, nejdéle však jeden rok. ·V rozhodnutí o omezení svéprávnosti jmenuje soud člověku opatrovníka. Opatrovnictví člověka ·Soud jmenuje opatrovníka zejména tomu, koho ve svéprávnosti omezil, (…) nebo tomu, jehož zdravotní stav mu působí obtíže při správě jmění nebo hájení práv. ·Rozhoduje-li soud o jmenování opatrovníka člověku, může tak učinit až po jeho zhlédnutí, nebrání-li tomu nepřekonatelná překážka; musí též vyslechnout jeho vyjádření nebo jinak zjistit jeho stanovisko a vycházet z něho. ·Soud jmenuje opatrovníkem osobu, kterou navrhl opatrovanec. Není-li to možné, jmenuje soud opatrovníkem zpravidla příbuzného nebo jinou osobu opatrovanci blízkou, která osvědčí o opatrovance dlouhodobý a vážný zájem a schopnost projevovat jej i do budoucna.

Re: Odstoupení od VIP smlouvy s RK

Dobrý den, každá zprostředkovatelská smlouva je jinak postavená, ideální je se spojit s nějakým advokátem a poradit se s ním o vhodném postupu. Záleží vždy na konkrétní situaci. Pokusil bych se domluvit s realitní kanceláří na změně, pokud by nebyli ochotni se dohodnout, určitě bych se kontaktoval s advokátem.

VYBERTE TOHO PRAVÉHO MAKLÉŘE

Odešleme vám nabídku makléřů s jejich hodnocením od klientů. Vyberete si toho, který se vám bude líbit nejvíce.

envelopeVáš e-mail
Profily makléřů
Upozornění: Odpovědi v realitní poradně vyjadřují názor realitních makléřů na danou problematiku. Dané odpovědi nelze považovat za jediné možné správné. Portál Srovnání Makléřů.cz nemůže nést odpovědnost za škody způsobené použitím nebo důvěrou v informace obsažené na těchto stránkách.

SPOLUPRACUJÍCÍ REALITKY