Kupní smlouva na nemovitost a na co si dát pozor

Konečně jste si jako prodávající "plácli" s kupujícím, jste nadšení a chtěli byste mít co nedříve peníze na svém účtu. Čeká vás ale ještě podpis kupní smlouvy. A ačkoliv to může vypadat, že stačí stáhnout nějaký vzor z internetu a doplnit vlastní údaje, věřte, že kupní smlouva je ten nejdůležitější dokument, který při prodeji nemovitosti existuje. Není radno jej odbýt, ani podcenit.

Kupní smlouva je důležitá jak pro kupujícího, tak pro prodávajícího, každému z ní vyplývají určitá práva a povinnosti a obě strany by si měly smlouvu před podpisem důkladně zkontrolovat. Co vše by v ní ale mělo být, na co si dát pozor a co prověřit?

Smlouva o smlouvě budoucí kupní

Před podpisem kupní smlouvy je často potřeba uzavřít rezervační smlouvu nebo smlouvu o smlouvě budoucí kupní. Jedná se vlastně o předkupní smlouvu, ve které se obě strany zavazují splnit konkrétní dohodnuté podmínky, po jejichž splnění může dojít k podpisu smlouvy kupní.

Jde jak o závazky kupujícího, tak prodávajícího. Kupující si většinou potřebuje sjednat hypoteční úvěr, který mu banka schválí až po podpisu rezervační smlouvy, nebo uložit kupní cenu do advokátní úschovy. Prodávajícího většinou zavazuje odstranit právní vady, které prodej nemovitosti omezují. Často se jedná o zápis staveb na pozemku do katastru nemovitostí, zajištění kolaudace a podobně.

Ještě před podpisem smlouvy o smlouvě budoucí je dobré mít už připravenou kupní smlouvu, která se stane přílohou smlouvy o smlouvě budoucí. Obě strany by měly včas znát její znění a důkladně si ji přečíst. Splněním podmínek daných v smlouvě o smlouvě budoucí se totiž zavazujete k podpisu kupní smlouvy.

Co vše musí kupní smlouva obsahovat

1 Identifikace smluvních stran, předmětu smlouvy a dané nemovitosti

V kupní smlouvě musí být identifikovány obě strany, prodávající a kupující. Pokud je majitelů na jedné ze stran více, musí být uvedeni ve smlouvě všichni.

Kupní smlouva musí specifikovat, co kupujícímu prodáváte, to znamená předmět převodu, a to včetně uvedení parcelního čísla, katastrálního území a výměry. K bytu či domu můžou patřit různé pozemky, přístupové cesty, sklepy a podobně, a ne vždy má majitel úplně jasno, co vše je v jeho vlastnictví. Jako kupující tedy požadujte tzv. nabývací tituly, což jsou dokumenty potvrzují vlastnictví dané nemovitosti (kupní či darovací smlouvy atd.). Pokud si prodávající není jistý, co vše vlastní a co vše k bytu či domu náleží, může si zažádat o výpis z katastru. Katastr mu po zaplacení poplatku vydá přesný seznam nemovitostí, které jsou v jeho vlastnictví.

Špatné uvedení předmětu smlouvy může vést k zamítnutí vpisu do katastru a tím tedy k faktickému převodu nemovitosti na nového majitele. Po zamítnutí se proces vpisu může prodloužit až o několik měsíců.

Před uzavřením kupní smlouvy je nutné si ověřit, zda převáděná nemovitost není náhodou zatížena zástavním právem k bankovnímu úvěru (nejčastěji hypotéce), zda na ni neváznou určitá věcná břemena (např. služebnost cesty, průhonu či stezky) nebo zda vůči vlastníku nemovitosti není vedena exekuce, což jeho vlastnická práva omezuje.

Součástí domu či bytu jsou i věci, které jsou s ním pevně spojeny, tzn. vestavěné skříně, kuchyňská linka, dveře, vybavení koupelny atd. Tyto věci by měly být taktéž uvedeny v kupní smlouvě.

2 Dohodnutá kupní cena za nemovitost, splatnost a způsob úhrady částky

Ve smlouvě je důležité zapsat nejen cenu, kterou za nemovitost kupující zaplatí, ale také způsob a postup, jak bude uhrazena. Rozhodně nedoporučujeme převádět peníze z účtu kupujícího přímo na účet prodávajícího. Nemovitost se totiž stává majetkem kupujícího až v okamžiku, kdy je zapsána do katastru nemovitostí, prodávající ale chce mít jistotu platby ještě před tímto přepisem. Po dobu, než je zapsaný převod nemovitosti na nového vlastníka, se doporučuje využít notářské, advokátní nebo bankovní úschovy. Obě smluvní strany tím získají jistotu, že kupní cena bude prodávajícímu řádně zaplacena až po provedení změny, tedy zápisu vlastnického práva k nemovitosti do katastru nemovitostí. Úschovou lze předejít možným rizikům spojeným se zaplacením či nezaplacením kupní ceny. Ve smlouvě se poté následně uvede, kdy a za jakých podmínek budou tyto peníze převedeny na účet prodávajícího. Standardně se toto děje po přepisu vlastnictví na katastru.

Dohodněte se také, kdo zaplatí jaký poplatek. Poplatky se platí při vkladu na katastr, za ověření podpisů na smlouvě, za odhad ceny při čerpání hypotéky atd.


Obecně nejpoužívanější typ úschovy kupní ceny je přes advokáta.

3 Časový plán jednotlivých kroků 

Smluvně by mělo být ukotveno, i kdy se bude co dít. Čili kdy se dají peníze do úschovy, kdy proběhne předání bytu, kdy se peníze předají prodávajícímu atd. Harmonogram převodu nemovitosti by měl být součástí každé kupní smlouvy, dá se tak předejít některým nedorozuměním. 

4 Smluvní pokuty a sankce

V kupní smlouvě by také měly být stanoveny pokuty a sankce za nedodržení dohodnutých závazků. Pokuty můžou být nastaveny za nedodržení termínů nebo také za nepravdivá nebo neúplná prohlášení. Můžete tak nastavit pokutu za pozdní složení kupní ceny, neodstranění některých vad či na prohlášení, že předmět prodeje není zatížen žádnými právními vadami. 

5 Podpis všech zúčastněných stran

Na konci je potřeba přidat podpisy všech zúčastněných stran. Podepsat musí všichni majitelé. Pokud je prodávající ženatý či vdaná, musí podepsat i jeho partner, i když nemovitost patří výlučně prodávajícímu. Jedná se o tzv. ochranu bydlení manželů.

Podpis je potřeba ještě úředně ověřit. Stačí ověřit jednu kopii smlouvy, tu, kterou později zašlete na katastrální úřad. Smlouvy, které zůstávají kupujícímu a prodávajícímu ověřený podpis mít nemusí. K ověření potřebujete pouze občanský průkaz, jeden ověřený podpis vás bude stát 30 Kč. Podpis je možné ověřit Czech POINTu České pošty, na obecním či městském úřadě a u notáře.

Kupní smlouva nemovitost vzor 2020 - zde se můžete podívat na možnou podobu kupní smlouvy.

Kupní smlouva na družstevní byt

Pokud kupujete družstevní byt, nepodepisujete klasickou kupní smlouvu na nemovitost. Předmětem prodeje v tomto případě totiž není byt, ale pouze družstevní podíl člena bytového družstva s právem byt užívat na základě nájemní smlouvy. Majitelem bytu je bytové družstvo, nedochází tedy k přepisu vlastnických práv v katastru. Družstevní podíl je věc movitá a kupní smlouva na movité věci není nijak zákonem upravená. Nicméně doporučujeme stejně jako u koupi nemovitosti v osobním vlastnictví vše důkladně popsat, identifikovat nemovitost a popsat faktický i právní stav bytu.

Detailní informace naleznete v našem článku Jak bezpečně prodat či koupit družstevní byt.

Je rozumné použít vzor kupní smlouvy z internetu?

Na internetu se dá najít spousta vzorů kupních smluv, do kterých stačí vyplnit osobní údaje a údaje o nemovitosti a smlouva je hotová. Ale jak jsme si výše vysvětlili, kupní smlouva zahrnuje spoustu specifik a smlouvy z internetu je nedokážou všechny vystihnout. Opomenutí některé z důležitých okolností vás nakonec může přijít draho.


Rozhodně se nespoléhejte na smlouvy stažené i internetu.

Na koho se obrátit ohledně sepsání kupní smlouvy na nemovitost

Ideální řešení je obrátit se na specializovaného právníka, který řeší právní převody nemovitostí. Ten ví přesně, jak má kupní smlouva vypadat a dokáže vychytat i ty nejmenší detaily. Právník, který není zkušený v oblasti převodů nemovitostí, může kvůli nedostatku zkušeností také udělat zásadní chybu, která poté může vést k dlouhým sporům. Spolehlivé realitní kanceláře mají často svoje vlastní právní oddělení, popřípadě spolupracují se zkušenými právníky. Stejně tak je to i v případě profesionálních realitních makléřů

Kdo je zodpovědný za zjištěné vady nemovitosti?

Každá kupní smlouva obsahuje další práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího. Tou nejdůležitější je povinnost prodávajícího detailně popsat všechny vady nemovitosti, a to jak faktické, tak právní. Právě nedostatečný popis těchto vad vede později ke zdlouhavým soudním sporům. Tyto spory jsou často jak finančně, tak psychicky náročné, je tedy dobré ve smlouvě specifikovat opravdu všechny vady, zjevné i skryté. Zákon určuje zodpovědnost prodávajícího na 5 let a v případě zjištění zásadních vad může dojít až k navrácení nemovitosti a vrácení kupní ceny.

Přitom za vady zjištěné po převodu vlastnických práv nese zodpovědnost jak prodávající, tak kupující. 

1 Odpovědnost na straně kupujícího

Kupující nese zodpovědnost za vady, které byly popsány v kupní smlouvě a on je tedy akceptoval, a za tzv. vady zjevné, tedy ty, které jsou na první pohled viditelné. Tím se myslí jak zjevné vady na stavbě či nemovitosti, tak právní vady u vlastnictví či v dokumentech. 

2 Odpovědnost na straně prodávajícího

Prodávající je povinen upozornit na všechny vady, které nejsou zjevné. Pokud tak neučiní, záleží na soudci, jestli vadu označí za zjevnou či skrytou vadu a na kterou stranu se tedy přikloní.

Chcete prodat nemovitost lépe? Pomůžeme vám s výběrem nejlepšího makléře.


Články na blogu ta téma Kupní smlouva

Jak stanovit prodejní cenu nemovitosti?

Jak stanovit prodejní cenu nemovitosti?

1.4.2018   Aktualizace 3.2.2021

Prodej nemovitosti

Autor Ing. Pavel Pekárek

Nastavení prodejní (nabídkové) ceny a s tím spojené stanovení cílové skupiny je jednou z nejdůležitějších věcí při prodeji nemovitosti. Výše nabídkové ceny totiž ovlivňuje jak tržní cenu, tak rychlost prodeje. Příliš nízká cena vás může připravit…
Zobrazit všechny články

Nejnovější dotazy z oblasti: Kupní smlouva

Prodávající si rozmyslel prodej bytu

08.02.2021

Dobrý den,

potřebuji poradit co dělat, když prodávající si rozmysli prodej bytu, který nam meli do urciteho data předat. Podotýkám, ze máme schválenou hypotéku, podepsanou rezervační smlouvu a zaplacený rezervacni poplatek a podepsanou kupni smlouvu.

Pochopila jsem, ze budou platit pokutu za nedodrzeni smlouvy, ale to pro nás nic neřeší.. Koupili jsme ho za dobrou cenu a časem ceny stouply a je pro nás nepřijatelné hledat jiny byt, kdyz na tenhle jsme cekali několik měsíců. 

Děkuji za reakci.

Kdo smí podepisovat smlouvy za RK?

25.11.2019

Dobrý den, narazil jsem na takovou nejasnost kolem podpisu smluv, ať už rezervační, tak kupní a advokátní úschově. Kupuji byt, jako Zprostředkovatel je realitka (právnická osoba ve formě s.r.o., v rejstříku a zakladatelských listinách psáno, že jednat smí pouze jednatel), nicméně všechny smlouvy podepisuje pouze makléř, což není ani jednatel, ani zaměstnanec, ale živnostník na IČO. Bylo mi řečeno, že podepisuje na základě smlouvě o spolupráci, kterou má daný makléř (živnostník na ičo) s danou realitkou (s.r.o.). Je tohle právně legální? Mě to přijde divné, protože…

Rezervační záloha - vrácení

13.09.2019

Dobry den.

Prosim o vas nazor a radu ohledne naroku na vraceni rezervacniho poplatku.

RS na koupi pozemku vc. projektu na vystavbu RD jsme podepsali vsechny 3 strany (prodavajici, kupujici, zprostredkovatel) dne 25.6.2019. My jako kupujici jsme ucinili veskere kroky pro mozne podepsani kupni smlouvy, soucinnost s realitkou, banka - vyrizeni hypotecniho uveru, slozeni rezervacniho poplatku apod.

Do teto chvile mame podepsan jiz 3. dodatek k prodlouzeni rezervační smlouvy. Duvod je ten, ze prodavajici nezapracovava pozadavky banky do kupni…

Odstoupení od smlouvy s RK

14.02.2018

Dobrý den, začal jsem jednat s RK o koupi rodinného domu. Začal jsem si vyřizovat hypotéku a zjistil, že i přes podpis kupní smlouvy nabízí realitní kancelář i majitelé dům dalším zájemcům. Mohu od smlouvy nějak odstoupit za porušení podmínek zapsaných ve smlouvě ze strany RK bez nějaké pokuty pro mě? A bude mi vrácen rezervační poplatek, který byl složen před podpisem kupní smlouvy? Předem děkuji za odpověď.

Částka v kupní smlouvě je záměrně uvedena nižší

08.05.2017

Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda je opravdu běžné (jak nám tvrdí realitní makléř), že se do kupní smlouvy píše nižší částka (kvůli dani z nemovitosti)? Prodáváme byt a kupující je ochotný zaplatit cca třetinovou zálohu, s tím, že do kupní smlouvy se následně uvedou jen zbylé dvě třetiny... Prosím o názor, děkuji.

předání nemovitosti

03.07.2016

Mám nárok požadovat po bývalém majiteli nemovitosti nájem od doby zapsání na katastru do předání klíčů ačkoliv v kupní smlouvě je napsáno doslova předání klíčů do dvou měsíců. Byli jsme ústně dohodnuti,že bývalá majitelka dům opustí hned a půjde k matce. Teď to udělat nechce.můžeme dodatečně požadovat nájem? Děkuji za odpověď. Pavlíková.

Předání bytu před přepisem na KÚ

23.06.2016

Dobrý den, kupní smlouvu máme sepsanou a podepsanou s tím, že se prodávajícímu vyplatí 3/4 kupní ceny předem aby mohl splatit hypotéku, zrušit zástavní právo na byt a přepsat byt na katastrálním úřadě, poté se doplatí zbytek částky. Jelikož celé toto řízení je minimálně na 1-2 měsíce, tak mě zajímá zda je možné nějakým způsobem předat byt, ještě před dokončením tohoto řízení aby kupující nesl veškerou zodpovědnost za byt (stejně jako by byl majitel)? Poprosím o případnou radu, pokud máte s podobným případem zkušenosti. Předem děkuji.

Porušení rezervační smlouvy ze strany zprostředkovatele

04.05.2016

Dobrý den, uzavřel jsem rezervační smlouvu s RK v Č. Budějovicích smlouva má platnost 2 měsíce, zatím jsem si vyřídil hypotéku a vše je připraveno k podpisu kupní smlouvy, na bytě je zástava, takže banka chce vázaný účet a z něho bude vše vyplácet. Do RK přišel po 3 týdnech majitel bytu (kterému RK neřekla, že má nového zájemce - mě, a že s jiným zájemcem, kterého protěžoval majitel rezervaci nedomluvila) a rozčiloval se, že trvá na tom, aby se byt prodal prvnímu zájemci, protože potřebuje peníze, které by od mé banky dostal až měsíc později (toto si někde pán z RK…

POTŘEBUJETE POMOCI S KUPNÍ SMLOUVOU?

Oslovte makléře, který se postará o její profesionální zpracování.

Projděte si nabídky s hodnocením a vyberte si toho správného.

envelopeVáš e-mail
Profily makléřů
Upozornění: Odpovědi v realitní poradně vyjadřují názor realitních makléřů na danou problematiku. Dané odpovědi nelze považovat za jediné možné správné. Portál Srovnání Makléřů.cz nemůže nést odpovědnost za škody způsobené použitím nebo důvěrou v informace obsažené na těchto stránkách.

POTŘEBUJETE POMOCI S KUPNÍ SMLOUVOU?

Oslovte makléře, který se postará o její profesionální zpracování.

Projděte si nabídky s hodnocením a vyberte si toho správného.

envelopeVáš e-mail
Profily makléřů

SPOLUPRACUJÍCÍ REALITKY